Gå til sidens indhold

Sygemelding, dokumentation og sygefraværssamtale

Arbejdsgiver bør oplyse om regler for sygemelding og dokumentation, sådan at medarbejderne ikke er i tvivl. Dette kan fx gøres i en personalehåndbog.

Anmeldelse af sygdom til arbejdsgiveren

Har virksomheden ikke fastsat egne regler, gælder som minimum sygedagpengelovens bestemmelser, hvoraf det fremgår, at den ansatte hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse skal anmelde sit sygefravær til arbejdsgiveren – med mindre arbejdsgiveren har fastsat en anden frist. Det kan ikke kræves, at sygemeldingen sker før arbejdets begyndelse.

Sker der ikke rettidig sygemelding eller medarbejderen undlader at sygemelde, kan arbejdsgiveren i yderste konsekvens bortvise medarbejderen for ulovlig udeblivelse. Det vil dog kræve, at der er afgivet påtale eller advarsel med henvisning til, at der er risiko for bortvisning, hvis ikke medarbejderen overholder den gældende procedure. Derfor kan det få væsentlige konsekvenser for medarbejderen, hvis der ikke sker sygemelding efter gældende regler. Kontakt gerne sekretariatet, såfremt det er tilfældet, og inden du vælger at bortvise.

Løn under sygdom

Dyrlæger, veterinærsygeplejersker og funktionærer har ret til løn under sygdom, da der er tale om lovligt forfald fra deres side.

Anmeldelse af sygdommen til kommunen skal ske senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Dette anmeldes på virk.dk. Overholdes fristen ikke, opnås først refusion fra det tidspunkt, hvor sygdommen bliver anmeldt.

Efter arbejdsgiverperioden på 30 dage kan arbejdsgiver få refusion fra det offentlige. Arbejdsgiver kan også vælge at tegne en forsikring, hvor arbejdsgiver får refusion fra 2. sygedag. 

Hvis der ikke er ret til fuld løn under sygdom (dvs. hvis du har en ikke-funktionær), og medarbejderen har været beskæftiget i de seneste 8 uger før sygefraværet, og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer, skal arbejdsgiver udbetale sygedagpenge i de første 30 dage.

De forskellige lægeerklæringer

Når medarbejderen skal dokumentere sin sygdom, findes der tre forskellige erklæringer. Det er arbejdsgiveren, som skal betale for disse erklæringer.

  • Friattest

Friattesten kan kræves fra første fraværsdag. Friattesten anvender lægen til at bekræfte, at medarbejderens fravær skyldes sygdom. og samtidig giver lægen et skøn over, hvor længe medarbejderen forventes at være sygemeldt.

  • Varighedserklæring

Efter funktionærloven kan du som arbejdsgiver kræve oplysning om varigheden af medarbejderens sygdom - en såkaldt varighedserklæring, hvis medarbejderen har været sygemeldt i 14 dage uden afbrydelse. Varighedserklæringen udarbejdes af medarbejderens læge og indeholder lægens skøn over længden af sygemeldingen. Det er således lægens bud på, om medarbejderen kan anses for at være langtidssygemeldt eller medarbejderens forventes snart at vende tilbage til arbejdspladsen. Eftersom der er tale om et skøn, kan der være usikkerheder forbundet med erklæringen, men den kan give en ide om varigheden af sygefraværet.

  • Mulighedserklæring 

Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn du skal tage i forhold til, at en sygemeldt medarbejder kan vende tilbage til sin stilling – hvad enten det er helt eller delvist, så kan du anvende mulighedserklæring. Typisk vil du indkalde medarbejderen en til en samtale i forbindelse med en sygemelding, hvor I sammen til møde kan udfylde mulighedserklæringens første del. Mulighedserklæringen kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i lønmodtagerens sygeforløb eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger.

Sygefraværssamtale

Som arbejdsgiver skal du skal afholde sygesamtale senest i 4. sygeuge, hvor I drøfter hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Du må jf. helbredsoplysningsloven ikke spørge til, hvad medarbejderen fejler, men derudover er der ingen krav til samtalens form, indhold eller andet. Medarbejderen har pligt til at deltage i samtale, medmindre medarbejderen kan godtgøre, at det ikke er muligt eller vil være hensigtsmæssigt. Hvis medarbejderen ikke kan møde fysisk op til samtalen, kan samtalen holdes telefonisk. Det anbefales, at disse spørgsmål stilles under sygefraværssamtalen: 

  1. Hvordan har du det, hvad et status på dit sygefravær?
  2. Har du tænkt over, om der er forhold på arbejdspladsen, som er årsag til din sygdom?
  3. Hvis årsagen til dit fravær er arbejdspladsen, hvad kan jeg som arbejdsgiver så gøre for at nedbringe dit sygefravær?
  4. Hvordan kan vi i fællesskab lave en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer godt i gang igen?
  5. Hvad er prognosen, hvornår forventer du at være tilbage på arbejdspladsen?
  6. Hvordan synes du, vi bedst kan være i kontakt i den periode, du ikke er her hver dag?
  7. Hvad skal vi aftale, at vi fortæller dine kolleger? 

Det anbefales, at man skriver et referat af sygefraværssamtalen, som underskrives både af arbejdsgiver og lønmodtager.

Hvis medarbejderen ikke overholder kommunens regler i forbindelse med sygdom, og det betyder, at medarbejderens ret til sygedagpenge forsvinder og dermed arbejdsgiverens ret til refusion, kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn, jf. overenskomsten.

Opsigelse af medarbejder grundet sygefravær

Det er muligt at anvende 120-dagesreglen hos dyrlægerne, veterinærsygeplejerskerne og funktionærerne, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. Se mere herfor under fanebladet 120-dagesreglen.

56-aftale for medarbejdere med langvarigt sygefravær eller kronisk sygdom

Har du en medarbejder, der er i øget risiko for flere sygedage, kan I muligvis indgå en aftale omfattet af sygedagpengelovens § 56. Denne aftale giver en ret for arbejdsgiver til at få sygedagpengerefusion allerede fra første sygedag. Dette nedsætter arbejdsgivers udgifter i forbindelse med medarbejderens sygefravær. For at blive omfattet af aftalen skal medarbejderens sygdom kunne medføre et sygefravær på mindst 10 dage om året. Det er kommunen, der godkender en aftale efter sygedagpengelovens § 56. Mere om aftalens betingelser kan læses her og blanketten til ansøgning kan findes her.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15