Gå til sidens indhold

DDD: Gode tiltag i det nye kontrolkoncept for dyretransporter

Den politiske aftale om et nyt kontrolkoncept for dyretransporter træder i kraft 1. oktober 2020. Den Danske Dyrlægeforening er tilfreds med de nye initiativer, der skal styrke kontrollen med dyretransporter, og håber, at konceptet udvides til også at omfatte GPS-data og lovkrav om indvendig minimumshøjde for transport af grise under 40 kg.

96I1917

Med det nye kontrolkoncept fortsætter flere typer af kontrol uændret, mens andre typer af kontrol indeholder nye initiativer for at styrke kontrollen med dyretransporter. Ifølge Fødevarestyrelsen vil der ske en løbende implementering af det nye kontrolkoncept.

Siden 15. august 2019 har embedsdyrlægerne i Fødevarestyrelsen fulgt ny praksis for eksportsyn, hvor grisene fremdrives i mindre grupper og i lavere tempo. Det glæder DDD, at Fødevarestyrelsen vælger at fastholde denne del af kontrolindsatsen, da DDDs undersøgelse fra november 2019 viste, at embedsdyrlægerne vurderede, at den ekstra synstid har bidraget positivt til deres muligheder for at syne grisene tilfredsstillende både på samlestederne og i eksportbesætningerne.

I Fødevarestyrelsens evaluering fra januar 2020 fremgik det dog også, at der fortsat kan være udfordringer med synshastigheden på især samlestederne, når der er to dyrlæger til at syne dyrene, da der i de tilfælde ikke er begrænsninger på, hvor mange grise der må drives frem ad gangen.

Fødevarestyrelsen fastholder også kravet om syn af grisene fra begge sider, som ifølge DDDs undersøgelse har givet problemer, idet grise er blevet tvunget frem og tilbage på rampen, hvis synet er foretaget af én dyrlæge.

- Det stresser grisene unødigt, når de skal drives til at vende rundt på rampen. DDD havde derfor gerne set, at Fødevarestyrelsens ikke længere fastholdt dette som metodekrav, siger Hanne Knude Palshof, formand for DDD.

Justeringer i logbogskontrollen

Logbøger skal fortsat forhåndsvalideres to dage forud for eksporten. Fra den 1. oktober 2020 vil pålæsning på afgangsstedet, aflæsning på bestemmelsesstedet samt på- og aflæsning i forbindelse med afholdelse af hvil undervejs indgå i transporttiden, således at tiden hertil ikke er en del af hvileperioden.

DDD finder det meget positivt, at denne del af transporten nu medregnes i den samlede transporttid.

DDD efterlyser stadig brug af GPS-data som en integreret del af kontrolkonceptet

- Det gælder særligt de mange lange transporter ud af landet, hvor der fra flere sider er rejst tvivl om transporternes reelle tidsforbrug og hvileperioder. DDD håber derfor, at dette vil være et af de kommende tiltag i kontrolkonceptet, siger Hanne Knude Palshof.

Fortsat 10 %-indladningskontroller

Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol ved pålæsning (indladningskontrol) omfatter per 1. oktober 2020 alene grise og kvæg - DDD ser frem til, at kontrolkonceptet vil blive udvidet til at omfatte alle relevante dyrearter i de kommende år.

DDD ser med stor tilfredshed på, at kontroltrykket fortsat vil udgøre 10 % af antallet af disse transporter ud af Danmark.

- I DDDs undersøgelse pegede embedsdyrlægerne nemlig på, at kontroltrykket fortsat burde ligge mellem 5-10 % med mulighed for at reducere trykket, når en risikobaseret indladningskontrol kan implementeres. En risikobaseret indsats vil i højere grad fokusere indsatsen der, hvor der er behov, og på den måde sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, siger Hanne Knude Palshof.

Ny model for sanktionering og opfølgning på overtrædelser

Fødevarestyrelsen lægger med den kommende ændring i sanktionspraksis op til en dialogbaseret tilgang, som man forventer, vil betyde færre politianmeldelser. DDD mener, at dette er meget positivt og mere konstruktivt i forhold til fx transportegnethed, som i mange tilfælde er en vurderingssag. 

De nye sanktions- og opfølgningsprincipper indebærer blandt andet, at den tilsynsførende embedsdyrlæge kun skal forholde sig til den konkrete overtrædelse og ikke inddrage virksomhedens kontrolhistorik. Derved tages der højde for, at de ordinære kontroller i langt de fleste tilfælde ikke foregår hos den ansvarlige virksomhed, men på eksempelvis samlesteder og slagterier, hvor den ansvarlige for virksomheden ikke er til stede.

Fortsat fokus på kontrollen

DDD har stadig fokus på både kvaliteten af kontrollen, men også i høj grad embedsdyrlægernes arbejdsmiljø og – vilkår.

- Det er vigtigt, at embedsdyrlægerne føler sig klædt på til at løfte opgaven og navigere i de situationer, som de hver dag konfronteres med i forbindelse med eksportkontrollen. Det kræver, at der også fremadrettet afsættes de nødvendige ressourcer til området, siger formand for Ansatte Dyrlægers Organisation Ida Tingman Møller.

I forhold til dyrevelfærd for de transporterede dyr og embedsdyrlægernes muligheder for at udøve kontrollen er anvendelsen af interpolationstabellen, der er et redskab, som embedsdyrlægerne kan gøre brug af, når de skal vurdere pladsforhold, et vigtigt redskab i det daglige arbejde.

DDD mener også, at det er væsentligt, at embedsdyrlægerne får mulighed for at anvende vejesedler og ikke mindst, at man får fremsat et endeligt lovkrav om indvendig minimumshøjde for transport af grise under 40 kg, så embedsdyrlægerne har et konkret værktøj til vurdering af pladsforholdene på de mange dæk på lastbilerne. Transportbranchen har dog fået sat en midlertidig stopper for denne ændring, idet man ikke mener, der er fagligt belæg for en sådan indgriben.