Gå til sidens indhold

DDDs holdninger til transport af dyr

Levende dyr skal transporteres så lidt som muligt, og det skal foregå med stor sporbarhed og under de bedst mulige forhold for dyrene. Det er kortfattet Dyrlægeforeningens holdning til de mange dyr, der hver dag fragtes på kryds og tværs i Danmark og i og uden for Europa.

COLOURBOX30357309

En ad hoc-gruppe under hovedbestyrelsen har rammesat 10 anbefalinger for transport af dyr.

Indsatsen sker blandt andet som led i, at hovedbestyrelsen ønsker at få belyst, hvordan DDD kan være med til både at øge politisk fokus på dyrevelfærd under transport, øge velfærden for dyr under transport og ikke mindst sikre optimale regler for transport af levende dyr. Lige nu er det aktuelt, hvor transportforordningen står over for at skulle evalueres – og på den baggrund er DDDs anbefalinger sendt til Fødevarestyrelsen som et input i arbejdet.

Ad hoc-gruppen består af repræsentanter fra Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF), Faggruppe Svin (FS) og Faggruppe Kvæg (FK). Gruppen vil blive udvidet, så den også inkluderer repræsentanter fra Faggruppe Familiedyr (FF) og Faggruppe Hest (FH).

- Fordi transport af dyr er et område, der involverer rigtig mange dyrlæger på den ene eller den anden måde, er det vigtigt for DDD, at ad hoc-gruppen er bredt funderet, siger Mette Gantzhorn, der er tovholder for ad hoc-gruppen.

Hun lægger samtidig vægt på, at transport er en situation, hvor dyr kan komme under betydelig stress, hvis ikke transporten gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til dyrets behov.

- Derfor er det utrolig vigtigt, at reglerne, der beskytter dyr under transport, er optimale og tilgodeser dyrene bedst muligt.

DDDs anbefalinger lægger sig op ad det netop vedtagne politikpapir fra Federation of Veterinarians of Europe (FVE) om samme emne. 

Dyrlægeforeningens 10 anbefalinger:

 

1/Kriterier for transport af dyr

DDD mener, at det er rimeligt at differentiere mellem dyr, der skal transporteres til levebrug og slagtedyr.

Hvis gældende regler følges og kontrolleres, så der er sørget for passende adgang til vand, foder og pauser på godkendte hvilestationer, bør det være muligt at transportere raske dyr til levebrug længere end 8 timer. DDD mener, at de rette konditioner under transporten er vigtigere end en definitiv øvre tidsgrænse på 8 timer.

Derimod bør slagtedyr transporteres til nærmeste passende slagteri for at undgå unødigt lange transporter. I forhold til transport af slagtedyr giver det mening at sætte en øvre tidsgrænse for transport.

Dyr, der ikke er transportegnede, skal slagtes på stedet, hvis et mobilt slagteri er en mulighed, og ellers aflives.

DDD mener, at transportøren ud over at skulle præsentere en detaljeret rutebeskrivelse skal have GPS-sporing og videooptagelse af dyrene under transporten såvel som under på- og aflæsning. Disse krav vil være en stor hjælp ved kontrol af, om transporten foregår med dyrenes velfærd på sinde.

Der bør udarbejdes mere klare linjer for transport af privatejede/rideheste, kæledyr, zoo- og cirkusdyr. For nuværende er der for mange gråzoner, som gør kontrolarbejdet svært at gennemføre og reglerne svære for lægmand/ejer at forstå og efterleve.

DDD mener ikke, der bør være krav om transportcertifikat for private, der transporterer egne familiedyr og heste til udstillinger, konkurrencer og lignende.

2/Øvre tidsgrænse for transport af skrøbelige og særligt udsatte dyr

DDD støtter en øvre tidsgrænse for transport af særligt udsatte og skrøbelige dyr på 4 timer inklusive den tid, de opholder sig på samlepladser, og tiden, det tager at læsse dyrene. Derudover bør de transporteres i et separat aflukke med ekstra strøelse.

Der bør være krav om, at nærmeste passende slagteri vælges. I nogle tilfælde vil det dog ikke være muligt at nå nærmeste passende slagteri indenfor 4 timer, og i de tilfælde skal det være muligt for den kontrollerende dyrlæge at give en dispensation til en længere transport, hvis det vurderes, at dyret er transportegnet, og forholdende på transporten gør det muligt med ekstra plads i eget indelukke og ekstra strøelse.

Større gårde har ofte holdopdelt produktion som en vigtig del af smittebekæmpelse. Det betyder, at man ofte har forskellige aldersgrupper på forskellige lokationer. Derfor er det vigtigt, at det er muligt at transportere unge dyr fra fx so-stalden til fravænningsstalden. Transport af unge dyr skal altid foregå med ekstra forsigtighed i forhold til håndtering og transportforhold og bør ikke overskride 2 timer inklusive tiden, det tager at læsse dyrene.

3/Krav til transport bør løbende opdateres på baggrund af nyeste forskning og viden

Dette bør gælde for alle dyrearter og aldersgrupper.

4/Transport af dyr til og fra tredjelande skal reguleres efter gældende EU-regler

DDD ønsker også her brug af GPS-sporing og videooptagelser af dyrene under transporten såvel som videooptagelser af på og aflæsning.

Hvis transporten er af en længde, hvor et stop på hvilestation er et krav, bør opholdet, så vidt det er muligt i forhold til ruteplanen, foregå på en EU-hvilestation.

Da dette dog ikke altid er muligt, ønsker DDD en EU-database med oplysninger om EU-godkendte hvilestationer i tredjelande. En sådan database vil være en stor hjælp for de dyrlæger, der skal godkende en transport til et tredjeland.

5/Detaljerede regler for de forskellige dyrearter

DDD støtter, at der laves detaljerede regler for den enkelte dyreart baseret på nyeste forskning.

6/Transport af dyr i passende temperatur

DDD ønsker, at der er krav om temperatursensorer på lange transporter, og der skal være mulighed for ventilation på transporten ved for høje varmegrader. Den kontrollerende dyrlæge, der skal godkende transporten, skal ligeledes have retten til at tilbageholde/udskyde transporten, hvis der forventes ekstreme varme- eller kuldegrader på ruten.

7/Uddannelse af personer, der transporterer dyr

DDD ønsker øget fokus på uddannelse af personer, der transporterer dyr, så de øger viden og forståelse for, hvordan transportegnethed såvel som dyrenes adfærd vurderes.

Landmænd, der transporterer egne dyr over korte afstande som fx fra stald til sommergræs eller mellem egne staldafsnit, kan undtages.

8/Øget fokus på implementering og sanktionering

DDD ønsker en ensartet implementering i alle EU-lande og en forbedret retur-kontrol efter transport i form af detaljeret sporbar rapport over transporten baseret på GPS-sporing og videooptagelser. En ensartet implementering og regelforståelse vil lette den godkendende dyrlæges arbejde.

9/Fysiske markeder med salg af dyr bør erstattes af online-markeder

10/Lange dyretransporter på skibe bør udfases snarest muligt

DDD ønsker at lange transporter på skibe udfases snarest muligt - fx indenfor de næste 5 år. Indtil da bør der være ekstra fokus på transportforholdene ombord på skibene i forhold til plads, vand, foder, temperaturer og håndtering.

Transportforordningen er den bekendtgørelse, der indeholder bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport og supplerer Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport.