Gå til sidens indhold

Eksportkontrol: Forbedringer, men der er fortsat lang vej

I en rundspørge har DDD spurgt embedsdyrlæger om deres oplevelse af den styrkede eksportkontrol med grisetransporter. De fleste mener, at øget fokus har medført forbedringer af dyrevelfærden, men der er fortsat lang vej og behov for at styrke kontrollen yderligere. Undersøgelsen ligger til grund for DDDs evaluering af indsatserne i den politiske aftale fra 2018 og DDDs bidrag til at sikre kontrollens kvalitet fremadrettet.

Transport

Som opfølgning på implementeringen af den politiske aftale om styrket kontrol med dyretransporter fra december 2018 har Den Danske Dyrlægeforening i november 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer ansat i VeterinærSyd, VeterinærNord, VeterinærØst og Veterinærrejseholdet.

Undersøgelsen er også en opfølgning på DDDs undersøgelse af embedsdyrlægernes opfattelse af kontrollen på dyretransportområdet i november 2018 til januar 2019.

Den opfølgende undersøgelse blev udsendt til 123 embedsdyrlæger og besvaret af 77, hvilket svarer til en svarprocent på 63 %.

Mange oplever fortsat de samme udfordringer

Resultaterne peger på, at de fleste embedsdyrlæger oplever, at den styrkede kontrolindsats har medført forbedret dyrevelfærd for grise til eksport.

Men det er tankevækkende, at mange stadig oplever de samme udfordringer, som DDDs undersøgelse fra marts viste – bl.a. at der stadig er en markant andel af transporterne, hvor logbogen ikke stemmer overens med virkeligheden.

Omtrent hver tredje embedsdyrlæge i undersøgelsen oplever også, at vejledningerne, der ligger til grund for kontrollen, er uklare og/eller ikke-operationelle i kontrolsituationen.

Tidspres nævnes ligeledes som en barriere for at holde sig opdateret på gældende vejledninger, ligesom der er et ønske om øget fokus på kalibrering for at styrke kontrollens ensartethed.

Overordnet viser DDDs spørgeundersøgelse, at en tredjedel af de adspurgte embedsdyrlæger i veterinærenhederne ikke oplever at have modtaget tilstrækkelig oplæring, mens det gælder for 2 ud af 3 af de embedsdyrlæger, der har været ansat i under 1 år.

Det er især inden for indladningskontrol og konflikthåndtering, at der efterspørges mere oplæring.

Undersøgelsen viste også regionale forskelle på, hvordan arbejdsdagens varsling og planlægning opleves af embedsdyrlægerne.

Forudsætningerne for kontrollen skal gøres bedre

Dyrlægeforeningen mener fortsat, at den politiske aftale fra 2018 indeholder mange positive elementer, som også har vist sig at bidrage til at opfylde formålet om forbedret regelefterlevelse og dyrevelfærd.

Men DDDs undersøgelse understreger, at det kniber med, at det sker under de rette forudsætninger, påpeger DDDs formand, Hanne Knude Palshof.

- Det gælder blandt andet indladningskontrollen, hvor DDDs undersøgelse tyder på, at der er brug for bedre oplæring af embedsdyrlægerne. Embedsdyrlægerne har også brug for mere tid til at forberede kontrollerne og mere tid til at dokumentere dem, fx i tilfælde af sanktioner. Tidspres er stadig en faktor i embedsdyrlægernes hverdag – og det bliver ikke mindre af, at de samme enheder pålægges øget kontrol på andre områder parallelt med eksportkontrollen, siger Hanne Knude Palshof.

Hun peger også på, at selvom embedsdyrlægerne oplever, at logbogens oplysninger i højere grad afspejler de reelle forhold i sammenligning med for et års tid siden, er der stadig en markant andel af transporterne, hvor logbogen ikke stemmer overens med virkeligheden.

- Årsagerne er som i den første undersøgelse primært forkerte oplysninger om grisenes vægt eller lastbilens areal. DDD mener derfor, at der er behov for, at embedsdyrlægerne hurtigst muligt får hjemmel til at kontrollere vejesedler før og efter læsning på samlesteder, som bebudet i den politiske aftale i december 2018 – ligesom der fortsat meldes om udfordringer med tilgængeligheden af oplysninger om lastbilens reelle areal. Kun med adgang til vejesedler ved kontrol på samlesteder kan grisenes vægt vurderes objektivt i stedet for baseret på et estimat, da det opleves som upræcist og konfliktfyldt, siger Hanne Knude Palshof.

Læs mere om undersøgelsens resultater og alle DDDs bemærkninger til evalueringen af indsatserne i aftalen

Se også: Kontrollen med dyretransporter