Gå til sidens indhold

Nye regler om behandling af kaniner træder i kraft 1. juli 2023

Det vil fremover være muligt at behandle familiekaniner med lægemidler, der ikke har fastsat MRL. Det er noget, som DDD og mange dyrlæger i praksis virkelig har kæmpet for.

COLOURBOX7563456

Selv om det ikke skyldes veterinærlægemiddelforordningen (2019/6), blev der alligevel skabt fokus på dyrlægernes (manglende) mulighed for at behandle familiekaniner i overensstemmelse med gældende regler, da forordningen trådte i kraft 28. januar 2022. Udfordringerne skyldes, at kaniner som udgangspunkt betragtes som fødevareproducerende dyr, og dermed kun må behandles med lægemidler, der har fastsat MRL (maksimalgrænse for restkoncentration).

Kan nu behandles med andre lægemidler

Nu har Fødevarestyrelsen imidlertid fundet en løsning, der sikrer, at kaniner, som ikke skal anvendes til produktion af kød, også kan behandles med lægemidler, der ikke har MRL.

Undervejs har Dyrlægeforeningen haft god dialog med Fødevarestyrelsen og løbende givet input om udfordringerne og mulige løsninger. Samtidig har Fødevarestyrelsen nærstuderet både nationale og EU-regler på området for at finde en udvej. Det lykkedes endelig, da der eksisterer forskellige EU-retsakter, hvor der skelnes mellem henholdsvis kaniner bestemt til fødevareproduktion, og kaniner, der ikke anvendes til konsum. Der er imidlertid ikke tale om en løsning, hvor kaniner kan udelukkes permanent fra konsum, som det er tilfældet for heste.

Krav om skriftlig information til dyreejeren

Fra 1. juli 2023 træder de nye nationale regler i kraft. Her bliver det - jf. § 34 i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering mv. af lægemidler til dyr – muligt for dyrlæger at behandle kaniner, som ikke holdes med henblik på produktion af animalske produkter til konsum til brug uden for egen husholdning/pelsproduktion, med lægemidler uden fastsat MRL, når dyrlægen samtidig udleverer skriftlig information til dyreejeren.

Informationen skal:

  • Udleveres til dyreejeren hver gang, dyrlægen behandler en kanin med lægemidler uden MRL
  • Skal indeholde oplysning om, at kaninen ikke må anvendes til produktion af kød, samt 1) dyreejerens navn og adresse, 2) identifikation af dyret, 3) anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler og 4) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering.
  • Informationen skal suppleres med dyrlægens underskrift og stempel/påtrykte kontaktoplysninger.
  • Informationen skal opbevares af dyrets ejer i hele kaninens levetid, og dyrlægen skal opbevare en kopi i 5 år.

Identifikation kan ske som signalement og kan omfatte dyrets navn, race, køn, farve, særlige kendetegn, fødselsdato og evt. chipnummer.

Den skriftlige information gives til kaninejeren fysisk eller kan alternativt sendes elektronisk, forudsat det sker i umiddelbar forlængelse af konsultationen (samme dag). Husk at påføre underskrift og kontaktoplysninger.

DDD har udarbejdet et forslag til information, som dyrlæger kan anvende (skrivbar PDF-format).

Du kan hente informationen til kaninejeren her

Kaniner er fortsat som udgangspunkt produktionsdyr

Kaniner er som udgangspunkt at betragte som produktionsdyr, og derfor anvendes kaskadereglen for produktionsdyr, når anvendelige lægemidler skal afsøges (veterinærlægemiddelforordning 2019/6 artikel 113). Hvis du behandler kaninen med et lægemiddel, der har MRL for enten kaniner eller en anden dyreart, og ikke samtidig behandler med et lægemiddel uden MRL, skal du gøre som hidtil og udarbejde en skriftlig anvisning til kaninejeren.

Hvis en kanin er behandlet med et lægemiddel uden MRL og senere behandles med lægemidler, for hvilke der er fastsat MRL, skal der ikke udleveres anvisning. Anvisningskravet i dyrlægebekendtgørelsens § 33 gælder således ikke for kaniner, der tidligere er behandlet i henhold til § 34.

Du kan læse hele teksten i den nye dyrlægebekendtgørelse hos Retsinformation  

Krav om medicinhåndteringskursus bortfalder for visse dyrehold

Hidtil har det været et krav, at kaninejeren kun måtte indgive lægemidler til sin kanin, hvis ejeren havde gennemgået et medicinhåndteringskursus (medmindre særlige kriterier var opfyldt). Som noget nyt undtages nu kaninejere, der holder op til 5 voksne kaniner, fra kravet om medicinhåndteringskursus, når kaninerne holdes som familiekaniner og ikke med henblik på produktion af animalske produkter til konsum til anvendelse uden for egen husholdning eller til pelsproduktion. Det fremgår af § 6, stk. 4, i dyreejerbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr mv. (retsinformation.dk).

Kravet om medicinhåndteringskursus bortfalder også for andre typer produktionsdyr, som ikke holdes med henblik på produktion af animalske produkter til konsum til brug uden for egen husholdning, herunder fx op til 5 fjerkræ, 2 kælegrise eller 2 bistader.

Du finder målrettet information og vejledning om reglerne vedrørende ordinering, udlevering og anvendelse af lægemidler til dyr samlet på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Anvendelse af lægemidler til dyr - for dyrlæger - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)