Gå til sidens indhold

Seriøs veterinærkontrol kræver ordnede forhold

Dyrlægeforeningen har undersøgt, hvordan embedsdyrlægerne opfatter kontrollen med velfærd for grise til eksport. Resultaterne af undersøgelsen er nedslående – den opleves som mangelfuld, og den er langt fra i dyrenes tarv.

Artikel1

En af de helt centrale opgaver for mange dyrlæger ansat i Fødevarestyrelsens veterinærenheder er kontrollen med produktionsdyr og deres egnethed til transport. Denne kontrol foregår enten direkte fra en husdyrbesætning eller fra de såkaldte eksportsamlesteder, der findes rundt i landet.

I efteråret 2018 gennemførte Den Danske Dyrlægeforening en spørgeundersøgelse blandt embedsdyrlægerne, der varetager eksportkontrollen med grisevelfærd. Hensigten var at få belyst, hvordan embedsdyrlægerne oplever kontrollen med dyrevelfærd, og hvordan kontrollen finder sted.  Spørgeskemaundersøgelsen blev suppleret med en fokusgruppeundersøgelse for at få en
uddybning af dyrlægernes oplevelser.

Resultaterne af undersøgelsen er nedslående. Embedsdyrlægerne oplever kontrollen med grisevelfærd som mangelfuld, og den er langt fra i dyrenes tarv. Der
er en generel opfattelse af manglende ressourcer til at løse kontrolopgaverne samt en række begrænsninger i kontrolsystemet og i embedsdyrlægernes mulighed for
at sanktionere, når de oplever overtrædelser af regler om dyrevelfærd.

Som følge af en markant stigning i eksport af grise er opgavernes omfang steget kraftigt de seneste 10 år. Kompleksiteten af opgaverne er samtidig forøget, og kravene til kontrollen er endnu større med de øgede dokumentationskrav for dyretransporter, der trådte i kraft 1. januar 2019.

Generelt peger embedsdyrlægerne på, at kontrollen bør skærpes. Samtidig udtrykker de et behov for mere tid til opgaverne, klarere retningslinjer for kontrol og sanktionering som en forudsætning for, at de kan yde en fagligt tilfredsstillende kontrolindsats. Desuden anbefaler embedsdyrlægerne en udvidet kontrol, således at den også omfatter pålæsningen af dyrene, flere kontroller på vejene og beføjelser og tid til kontrol af eksportbilerne i forhold til, om for eksempel arealkrav overholdes.

Undersøgelsen viste også et behov for forbedring af embedsdyrlægernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er fuldstændig uholdbart, hvis dyrlægerne i deres arbejde for eksempel udsættes for verbale mishagsytringer og direkte trusler.

Den Danske Dyrlægeforening har på det foreliggende grundlag rettet henvendelse til Fødevarestyrelsens ledelse med henblik på en snarlig forbedring af forholdene. Sideløbende med Dyrlægeforeningens undersøgelse har Folketingets statsrevisorer anmodet Rigsrevisionen om at undersøge kontrollen med dyretransporter. Den Danske Dyrlægeforening ser frem til Rigsrevisionens redegørelse og glæder sig over politikernes fokus på området.

Læs rapporten om embedsdyrlægernes opfattelse af kontrolopgaverne

Link til artikel i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 3/2019: Kontrol med grises velfærd ved eksport fra samlesteder og besætninger