Gå til sidens indhold

Rigsrevisionsrapport bekræfter dyrlægers oplevelse af utilfredsstillende kontrol med dyretransporter

- Det er meget nedslående læsning, men desværre ikke overraskende, siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen, efter at have læst Rigsrevisionens rapport om kontrollen med dyretransporter.

COLOURBOX30357309

- Det er helt uacceptabelt, at kontrollen har været mangelfuld over så lang en periode som ti år fra 2008-2018, siger DDDs formand om Rigsrevisionens rapport.

Mindre tid – flere grise

En af pointerne i Rigsrevisionens rapport er, at embedsdyrlægerne i 2018 havde fået markant mindre tid per gris til at vurdere grisenes transportegnethed sammenlignet med 2008. Den store stigning i eksporten af grise ud af landet, blev altså ikke fulgt op af ressourcer til at sikre kontrollen med grisenes velfærd under transporten.

Samme konklusion viser Dyrlægeforeningens undersøgelse fra januar 2019 af embedsdyrlægernes opfattelse af kontrollen med griseeksporter. Embedsdyrlægerne gav i undersøgelsen udtryk for, at kontrolopgavernes omfang og kompleksitet var steget markant de gennem forudgående 10 år uden, at ressourcerne var fulgt med.

Konkret angav hele 69% af dyrlægerne, at de ikke havde tilstrækkelig med ressourcer til at sanktionere, når de oplevede overtrædelser af dyrevelfærden på de samlesteder, hvor grise omlæsses til eksport. De savnede konkret vejledning i, hvornår og hvordan der skulle sanktioneres, mere tid til kontrolopgaven og ikke mindst gjorde forholdene på samlestederne det vanskeligt at gennemføre kontrollen dyrlægefagligt tilfredsstillende.

Mere tid til tilsyn

En politisk aftale indgået mellem VLAK-regeringen og DF i december 2018 har betydet, at der i dag er 50 pct. mere tid per gris til syn for transportegnethed, og at der er ansat flere embedsdyrlæger til at varetage opgaverne. Tiltagene har haft en positiv effekt på kontrollernes kvalitet, men i Dyrlægeforeningens undersøgelse fra november 2019 beretter embedsdyrlægerne fortsat om en række af de samme problemer, som før aftalen blev iværksat.

- Embedsdyrlægernes hverdag er fortsat præget af tidspres. De efterspørger bedre oplæring af de nye kolleger, og der er stadig en stor del af transporterne, hvor oplysningerne i logbogen ikke stemmer overens med virkeligheden, fortæller Hanne Knude Palshof.

- Logbogens fejlbehæftede oplysninger kan have direkte konsekvenser for grisenes pladsforhold på lastbilerne og dermed grisenes velfærd – så det er vigtigt, at embedsdyrlægerne har ordentlige betingelser for at kontrollere, siger formanden.

Dyrlægeforeningen har på baggrund af den seneste undersøgelse anmodet Fødevarestyrelsen om, at embedsdyrlægerne hurtigst muligt får hjemmel til at kontrollere vejesedler før og efter læsning på samlesteder, som bebudet i den politiske aftale i december 2018. Kun med de rette kontrolværktøjer og tilstrækkelige ressourcer til kontrolopgaverne kan kontrollens kvalitet forbedres.  

Læs om Dyrlægeforeningens undersøgelse af kontrollen med dyretransporter