Gå til sidens indhold

Fødevareministeren tager dyrlægernes bekymringer alvorligt!

DDDs formand besøgte i tirsdags fødevareminister Jacob Jensen til en snak om dyrevelfærd forud for de kommende forhandlinger på Christiansborg. Efter en halv times intens drøftelse forlod Hanne Knude Palshof ministeriet med en positiv følelse af, at ministeren nu har en klarere forståelse af Dyrlægeforeningens rolle og dens bidrag til dyrevelfærden i Danmark.

HKP Og JJ

Efter Dyrevelfærdsrapporten udkom i foråret, har ministeren ved flere lejligheder udtalt, at der skal ske noget. DDD har tidligere på året bidraget med vigtige indspil til, hvilke områder der bør prioriteres.

Det forventes, at forhandlingerne om dyrevelfærdspakken skal afsluttes inden jul, det var derfor vigtigt for DDD at få ministeren til bordet til en nærmere drøftelse af DDDs mærkesager.

Eksisterende lovrammer skal udnyttes

Det er DDDs opfattelse, at de eksisterende lovrammer kan udnyttes langt bedre i dyreværnssager. DDD ønsker, at Fødevarestyrelsen tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne gribe ind og sanktionere hårdere, ligesom vi mener, der er behov for at nedbringe sagsbehandlingstiden og udmønte hårdere straffe.

Ministeren er på linje med DDD i bestræbelserne på at udnytte eksisterende lovgivning bedre og vil ifølge eget udsagn flytte barren for brud på dyrevelfærdsloven.

Behov for regler for dyr i naturplejeprojekter

I øjeblikket arbejder DDD og Dyrenes Beskyttelse med et fælles mål om særskilte regler for dyr i naturplejeprojekter, hvor formålet ikke som udgangspunkt er fødevareproduktion. Vi fik ministerens opmærksomhed henledt på, at det ikke kun handler om de nye naturnationalparker, men om at beskytte alle dyr, der udsættes til naturpleje og sikre klare regler, vejledninger og ikke mindst kvalificeret kontrol i rette tid, så dyrevelfærden ikke kompromitteres.

Sund avl – fokus på alle dyr

På mødet blev der også fokuseret på behovet for klare regler for en sundere avl af dyr. Lige nu er der stort fokus på avl af hunde med korte snuder – et emne, som DDD har beskæftiget sig intenst med siden 2017. 

Her opfordrede formanden ministeren til at trække på DDDs ekspertise og det eksisterende tværfaglige samarbejde og undgå at gentage fejl fra tidligere lovgivning lig den udskældte hundelov. Fokus bør være på dyrenes sundhed og evne til at leve et normalt liv i højere grad end at forbyde specifikke racer.

Også for andre dyrearter skal avlen fokuseres på sundere dyr for at mindske fx pattegrisdødeligheden, kodødeligheden, brystbensbrud hos fjerkræ og overtypning af familiedyr generelt.

Vi vil have vores faglige råderum tilbage

Ud over at diskutere dyrevelfærdsspørgsmål benyttede Hanne Knude Palshof lejligheden til at rette ministerens blik på, at dyrlægernes faglige råderum i forhold til ordination af lægemidler til dyr er stærkt indskrænket, efter veterinærlægemiddelforordningen trådte i kraft. En problematik, som ministeren godt kendte til, og som DDD presser på for en holdbar løsning, som blev lovet af tidligere fødevareminister Rasmus Prehn.

Vi fik også fremlagt, hvorfor en veterinær receptserver står højt oppe på vores ønskeseddel. Den seneste tids opmærksomhed på de mange fejlindberetninger i Vetstat har kun gjort ønsket mere berettiget, da data er upålidelige, og der skal bruges mange ressourcer både fra dyrlæger og myndigheder på at rette og efterspore fejl. Ministeren lovede i den henseende at følge op med Sundhedsministeren, der har en del af ansvaret for dette område.

Dyrevelfærdspakken forhandles

Ifølge Jacob Jensen skal dyrevelfærdspakken fremlægges og forhandles på Christiansborg inden jul. En proces, som DDD kommer til at følge nøje i forhold til, hvilke elementer der kommer i spil. Her vil vi naturligvis kæmpe for DDDs mærkesager, være dyrlægernes stemme i debatten og bidrage til, at beslutninger tages på et solidt fagligt grundlag.

Alt i alt forlod Hanne Knude Palshof ministeriet med en positiv følelse af, at ministeren nu har en klarere forståelse af DDDs rolle og dens bidrag til dyrevelfærden i Danmark. Ministeren var lydhør og engageret, noterede flittigt og stillede skarpe spørgsmål til de emner, som formanden præsenterede.

Fødevareministerens engagement og lydhørhed er ikke en engangsforestilling. Han har før rakt ud til DDD for at få indspil til, hvilke områder der bør prioriteres, og det er naturligvis et stort skulderklap til de danske dyrlæger, at deres viden og kompetencer tages seriøst på højeste plan – og vi holder derfor skarpt øje med, hvorledes de kommer til at influere de kommende forhandlinger.