Gå til sidens indhold

Årsregnskab 2020

Årets resultat for 2020 for Den Danske Dyrlægefor­ening blev et overskud på 2.258 t.kr. Sidste år var resul­tatet et overskud 1.654 t.kr. Årets resultat anses for til­fredsstillende. Regnskabet for 2020 indeholder ligesom tidligere år resultaterne fra faggruppernes regnskaber.

Indtægter

Der er i året realiseret indtægter på 40.416 t.kr. Dette er et fald på 1.423 t.kr. i forhold til sidste år. Faldet skyldes en kombination af både øgede/mindre omsætningsan­dele i de forskellige kategorier. Kontingentindtægterne er steget grundet medlemsfremgang.

Honorarer for chipning af hunde og katte er steget på grund af øget aktivitet. Årsmøder og kursusvirksomhed er præget af aflysninger grundet COVID-19, så denne post er faldet 4.246 t.kr.

Medlemskontingenterne og chipning af hunde og katte udgør henholdsvis cirka 49 pct. og cirka 27 pct. af de samlede indtægter.

Udgifter

Der er i år realiseret udgifter og afskrivninger på i alt 38.422 t.kr. Dette er et fald på 2.557 t.kr., og faldet skyldes aflysning af aktiviteter grundet COVID-19. Udgifterne i alt er alle afholdt inden for de samlede godkendte bud­getter.

Finansielle poster

Foreningen har investeret en del af sin formue i værdi­papirer, og dette har i 2020 medført en indtægt på 264 t.kr. Sidste år var afkastet positivt med 795 t.kr. Afkast af værdipapirer skal ses over en årrække.

(t.kr.) 2020 2019
Indtægter i alt 40.416  41.839
Udgifter i alt -37.684 -40.338
Afskrivninger i alt -738 -642
Resultat ordinær drift 1.994 859
Finansielle poster 264 795
Årets resultat 2.258 1.654

Regnskaberne for 2020 Dyrlægeforening kan hentes af medlemmerne herunder:

DDD, ADO, ADOs Støtteforening, DA og PDAs Fond

Faggrupperne