Gå til sidens indhold

Ny vejledning til røntgenoptagelser af dyr i klinisk praksis

I morgen fredag den 12. maj udkommer en længe ventet røntgenvejledning i en ny, revideret udgave. Vejledningen tager hensyn til både fagpersoners råderum og optimal sikkerhed i forbindelse med røntgenundersøgelser af dyr. Det betyder, at alle relevante faggrupper med ro i maven fortsat kan anvende røntgenundersøgelse af dyr som et berettiget diagnostisk værktøj.

Rum

Siden 2021 har Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af røntgenstråling i veterinær praksis været under revision. Et formål med revideringen er blandt andet at bidrage til, at dyreklinikker og dyrehospitaler forstår og anvender reglerne på området korrekt.

Den nye vejledning bygger på gældende lovgivning på området1 og anviser med illustrationer og forklarende tekst, billeder og skitser, hvordan fagpersoner kan opfylde kravene, når der udføres røntgenoptagelser af dyr. Vejledningen er gjort overskuelig med faktabokse, hvor den væsentligste information er samlet – og i tillæg til vejledningen udkommer Sundhedsstyrelsen med to illustrative A3-plakater om optimal strålehygiejne og brug af fx hjælpemidler ved røntgenoptagelse af hunde, katte og heste.

Der er altså ikke tale om ny lovgivning på området men en samlet og grundigere vejledning til, hvordan reglerne kan efterkommes i praksis og dertilhørende administrativ tilpasning af lovtekst.

Stor tilfredshed på tværs af DDD

Dyrlægeforeningen er tilfreds med, at sikkerhed for dyr og fagpersoner går hånd i hånd i den nye vejledning.

Formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, siger:

- Jeg er ovenud tilfreds med, at Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse (SIS) allerede tidligt i processen inddrog både Dyrlægeforeningen og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening i revideringen af vejledningen.

- Det giver ro i maven, at vi i fællesskab fortsat kan anvende røntgenundersøgelse som et berettiget diagnostisk værktøj. Hvis man følger vejledningens anvisninger, lever man op til de gældende krav og behøver ikke være bange for stråling. Unødig frygt er kun en kilde til dårligt arbejdsmiljø – og det kommer vi heldigvis til livs med denne grundige vejledning, tilføjer Hanne Knude Palshof og fortsætter:

- Her har DDD virkelig vist sit værd som en enhedsforening, da vi allerede for et år siden nedsatte en tværgående arbejdsgruppe, der hele vejen igennem har stræbt efter sammen mål – nemlig at alle faggrupper, herunder også veterinærsygeplejerskerne, kan arbejde evidensbaseret og føle sig sikre under udførelsen.

Ida Tingman Møller, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, er meget enig og supplerer:

- Sikkerhed på arbejdspladserne kan og skal naturligvis altid have førsteprioritet. Hver især skal vi passe på os selv og hinanden, og det må ikke være forbundet med helbredsmæssig risiko at gå arbejde.

Også formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Mikkel Markussen, er ganske tilfreds med resultatet. Han hæfter sig især ved, at fagpersoner, der udsættes for røntgenstråler i veterinær praksis – ifølge sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse – generelt har fået registreret lavere og lavere doser gennem tiden.

- Vi ser altså, at fagpersoner i klinisk praksis i dag udsættes for mindre utilsigtet stråling end tidligere, til trods for at vi med moderne digitale teknikker og større efterspørgsel fra kunderne formentlig sammenlagt tager flere røntgenbilleder end tidligere. Det fortæller mig, at vi både har fået bedre og mere sikkert apparatur, og nok så vigtigt, at vi faktisk agerer fornuftigt og er blevet meget bedre til at passe på os selv og hinanden.

Formand for Faggruppe Heste, Ginnie Holmes Hørning, har aktivt bidraget med input til den nye vejledning, og bifalder også det endelige resultat:

- Røntgen er et forsat et helt essentielt værktøj i udredning af fx halthed hos heste. Derfor bakker vi op om en vejledning, der sikrer, at vi fortsat kan bruge røntgen og samtidig understøtte sikkerheden bedst muligt gennem fx brugen af værnemidler og korrekt positionering. Vejledningen er ydermere et godt redskab til dyrlægepraksis, da den besvarer en del spørgsmål, og er et godt opslagsværk, når klinikkerne skal søge om tilladelse til at bruge røntgen.

Også formand for Faggruppe Familiedyr, Christine Fossing, er glad for den nye vejledning:

- Røntgen er en vigtig del af den diagnostiske udredning af vores familiedyr. Og det er betryggende, at fagpersoner fortsat kan være til stede i røntgenrummet. Vi kan ofte stå i en akut situation, hvor røntgen er afgørende for dyrets skæbne, og hvor ophold i røntgenrummet under røntgenundersøgelse af dyret er nødvendigt, for at gennemførelsen sker sikkert for både dyr og mennesker.

Dosisgrænser i klinisk praksis

De doser, personalet i dyrlægebranchen udsættes for ved røntgenundersøgelser, ligger normalt langt under dosisgrænserne. Den gennemsnitlige dosis for personale inden for veterinærmedicinsk anvendelse har de seneste år været omkring 0,1 mSv/år.

Statistik for registrerede doser for stråleudsatte arbejdstagere, herunder også doser til dyrlæger og veterinærsygeplejersker, kan findes i årsberetninger fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse 

Fokus på røntgen

Som strålebeskyttelsesmyndighed i Danmark har SIS fokus på at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling. Den indsats er vedvarende og foregår blandt andet ved løbende kontrol – således også kontrol i dyreklinikker.

Sundhedsstyrelsen forventer at sende et link til vejledning og plakater via E-boks til CVR-numrene sammen med et følgebrev fra SIS inden for de næste par uger. 

Opdateret 12. maj 2023 med link til røntgenvejledning.


1 Strålebeskyttelsesloven, strålingsgeneratorbekendtgørelsen og strålebeskyttelsesbekendtgørelsen.

Opmærksomhedspunkter i den nye vejledning

  • Inden arbejde med røntgenundersøgelser påbegyndes, skal klinikkens personale være bekendt med de risici, der er forbundet med at anvende røntgenstråling. De skal være instrueret i sikkerhedsforanstaltninger (kapitel 17 i vejledningen). Personalet skal være oplært og instrueret i anvendelsen af klinikkens røntgenapparater samt være oplyst om navn og kontaktoplysninger på klinikkens strålebeskyttelseskoordinator.
  • For yderligere at sikre dosisbegrænsningen er det udelukkende personer, der er nødvendige for undersøgelsens gennemførelse, der må opholde sig i nærheden af dyret under en røntgenundersøgelse. Klinikken skal have en instruks, der beskriver kriterier for, hvornår det kan være relevant for personalet at blive i nærheden af dyret under en røntgenundersøgelse.
  • Personalet skal være fortrolige med anvendelse af hjælpemidlerne, og for hovedparten af dyrlægeklinikker vil det altid være relevant at have følgende hjælpemidler tilgængelige ved røntgenundersøgelser: Kassetteholdere og stativer, sandsække, skumpuder, bånd/tape, blokke og vugger.