Gå til sidens indhold

Forslag til dyrevelfærdslov

Den Danske Dyrlægeforening bakker op om forslaget om en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet.

DDD støtter op om, at bemyndigelsesbestemmelsen skal anvendes til implementering af EU-regler. DDD mener, at der i lovbemærkningerne klart skal redegøres for rækkevidden af implementeringshjemlen, og om der er hjemmel til mere end minimumsimplementering.

DDD ønsker dog endnu engang at understrege, at vi finder det særdeles væsentligt, at en forenkling gennem det fremsatte lovforslag ikke forårsager:

  • Svækkelse af de nuværende danske regler på dyrevelfærdsområdet som er angivet i de artsspecifikke love.
  • Forringelser for de forskellige dyrearter i forhold til deres artsspecifikke behov og de produktionsmetoder, der gør sig gældende for den konkrete art.

DDD henstiller i den forbindelse til, at:

  • Lov om hold af heste forbliver en selvstændig lov.

DDD og øvrige organisationer i hestesektoren har gennem mange år kæmpet for de rettigheder, som i dag fremgår af Lov om hold af heste, og DDD er bekymret for, at reguleringens stabilitet anfægtes, såfremt loven fremadrettet reguleres på bekendtgørelsesniveau.

DDD ser ydermere et behov for at få præciseret passager i lovforslaget.

Læs DDDs høringssvar